ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Esport Universum Zrt. (székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22., cégjegyzékszám: 01-10-049401, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság mint cégbíróság, adószám: 26084673-2-43, a továbbiakban: Szolgáltató) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Szolgáltató adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A Szolgáltató a https://gamingstore.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) működtetése során a Weboldalra látogatók, a Weboldalon regisztrálók, illetve vásárlók (a továbbiakban együttesen Felhasználó) adatait kezeli.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

2. A SZOLGÁLTATÓ MINT ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: Esport Universum Zrt.

Székhely és levelezési cím: 1118 Budapest, Ménesi út 22.

Telefonszám: +36 70 501 1022

Email cím: info@esportuniversum.com

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

3.1 Megrendelés

Megrendelés során az Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

E-mail cím
Számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)
Szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)
Telefonszám

 

3.2 Technikai adatok

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

3.3 Az online rendeléssel kapcsolatos általános adatkezelés

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Felhasználó beleegyezését követően, az Átvételi ponton történő személyes áruátvétel során a terméket átvevő természetes személyt személyi azonosító igazolványának sfelmutatására kérje, a megrendelő védelme érdekében. 

4 AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

4.1 Az adatkezelésre a Weboldal Info menüjében található tartalmak alapján kerül sor. A Felhasználó önkéntesen és kifejezetten vállalja, hogy elolvassa és értelmezi a Weboldalon közzétett Adatkezelési szabályzatot és a kapcsolódó ÁSZF-et, melyek mindenkor hatályos változatát a megrendelésekor jóváhagyólag el is fogad. Ezen nyilatkozat szerint a Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Weboldal használata során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítéséhez fűződő kötelezettség.

4.2 Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások Felhasználó részére történő biztosítása. A Szolgáltató a Felhasználó által a rendelkezésére bocsátott adatokat célhoz kötötten és kizárólag következők miatt használja:
– a megrendelés teljesítése
– a megrendelt termék(ek) házhoz szállítása
– a számlázás lebonyolítása
– a kapcsolattartás
– az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása.

4.3 Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja a statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Felhasználó jogainak védelme.

4.4 A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja és nem is használhatja fel. A személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag a Felhasználó előzetes, írásos és kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

4.5 A Szolgáltató a részére megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag a Felhasználó felel. A Felhasználó az e-mail címének megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Egy megadott e-mail fiókba történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet a Szolgáltató részére megadta.

5 AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

5.1 A Weboldalon történő megrendelés, illetve regisztráció során a kötelezően megadandó személyes, valamint a nem kötelezően megadandó egyéb adatok kezelése a megrendeléssel vagy a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. A regisztráció törlését mind a Felhasználó, mind a Szolgáltató bármikor kezdeményezheti az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetekben és módon.

5.2 A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott bizonylat megőrzési kötelezettségek teljesítését, amelyeknek megfelelően 9 évig eltárolásra kerülnek a megrendelések adatai, illetve a vásárló neve és lakcíme.

6. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

6.1 Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére át nem adják.

6.2 A Weboldal alapjául szolgáló informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése céljára Szolgáltató harmadik félként adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó cégek, könyvelő) vesz igénybe, de azok bizalmas adatkezeléséért is teljes jogú felelősséget vállal.

Az igénybe vett adatfeldolgozók (illetve közös adatkezelést végző együttműködő partner):

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi
GLS Európa u. 2.
info@gls-hungary.com  

Futárszolgálati tevékenység

6.3 A Szolgáltató a Felhasználók személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli.

7. A FELHASZNÁLÓ JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

7.1 A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a rá vonatkozó és a Szolgáltató által kezelt személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon.

7.2 A Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy a rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Szolgáltató a Felhasználó kérelmének benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

7.3 A Felhasználó minden, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésével, észrevételével a Szolgáltató ügyfélszolgálatához fordulhat és jogait az ÁSZF 1.1 pontjában megjelölt elérhetőségeken gyakorolhatja a következők szerint: Szolgáltató székhelye (személyes ügyintézés esetén), levelezési címe, email címe.

7.4 A Felhasználó bármikor jogosult az általa helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Regisztrációt követően a Felhasználó a Weboldalon maga is helyesbítheti a személyes adatait, egyéb esetben a Felhasználó írásos kérelmének a Szolgáltató tesz eleget. Amennyiben a Felhasználó törlési kérelmet nyújt be a Szolgáltatóhoz, úgy a Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, így azok helyreállíthatatlanul megsemmisülnek. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, ezért azokat az adatokat a Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

7.5 A Szolgáltatónak a helyesbítésről és a törlésről a Felhasználót és mindazokat értesítenie kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

7.6 Ha a Szolgáltató a Felhasználó helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét a 7.4 pontban meghatározott határidőre nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

7.7 A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a Felhasználó kérelmének benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, majd annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja.

7.8 A Felhasználó a vonatkozó jogszabályok alapján

– Bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy

– a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy

7.9 Amennyiben a Felhasználó a Weboldal szolgáltatásának igénybevételéhez a regisztráció során véletlenül vagy szándékosan harmadik fél adatait adta meg, vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

8.1 Minden olyan esetben, ha a Felhasználó által szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, arról a Felhasználót előzetesen, írásban tájékoztatja és ehhez a Felhasználó kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

8.2 A Szolgáltató gondoskodik az adatok biztonságáról és megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, továbbá mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Szolgáltató minden olyan harmadik felet felhív az ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja.

8.3 Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi szabályzatot a Weboldalán a Felhasználó előzetes értesítése nélkül egyoldalúan módosítsa. A Felhasználó kifejezetten beleegyezik abba, hogy az ő felelőssége a Szolgáltató honlapján az Info menüpont alatt közzétett, mindenkor hatályos Adatvédelmi szabályzat megismerése és értelmezése, különösképpen egy megrendelés leadása előtt.

Kelt: Budapest, 2018. október 15.


A KAPCSOLÓDÓ, HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK MEGTEKINTÉSE

– Általános Szerződési Feltételek

– 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

– 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

– 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete ("GDPR")